Privacy

De ondernemersvereniging Lieshout/Mariahout (verder te noemen als LIMO ) kan persoonsgegevens over u verwerken.

Onze gegevens
Post en vestigingsadres: Ruitjensakker 14, 5737 HA Lieshout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40238090
E-mailadres: secretariaat@limolaarbeek.nl

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die informatie  kunnen verschaffen over u als natuurlijk persoon waar mee u identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Doeleinde

Om een goede werking van onze site te kunnen waarborgen en vanwege het lidmaatschap, verwerken wij  uw N.A.W. gegevens, emailadres en telefoonnummer. Dat doen we om met u telefonisch of schriftelijk contact op te kunnen nemen en u via email te voorzien van uitnodigingen en informatie toe te sturen.

LIMO verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde processen die grote gevolgen voor u kunnen hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of als u geen lid meer bent te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering (mits deze gegevens niet meer relevant zijn) en sturen naar  secretariaat@limolaarbeek.nl. LIMO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Toestemming bij aanmelding

Verwerking van gegevens kan volgens de AVG onder meer op grond van een overeenkomst maar ook op grond van toestemming.

Tussen de vereniging Limo en u bestaat bij lidmaatschap een overeenkomst. De leden betalen contributie en daartegenover staat als verplichting van de vereniging: het aanbieden van lezingen, het organiseren van activiteiten, het zorgen voor een ondernemersnetwerk, het onderhouden van een website, etc.

De bestaande overeenkomst vormt de basis waarop uw gegevens mogen worden verwerkt. (Artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

Wij verwerken op basis van die overeenkomst de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam, voornamen, achternaam, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer, hoe lang u lid bent, foto’s door zelf aangeleverd, foto’s gemaakt tijdens activiteiten van Limo, -bankrekeningnummers.

Ter voorkoming van discussie in de toekomst over de vraag of LIMO op basis van overeenkomst de hiervoor vermelde gegevens mag verwerken vinden wij nodig dat alle leden expliciet hun toestemming geven om deze gegevens te verwerken. (Artikel 6 lid 1 sub a van de verordening)

Bij het aanmelden geeft u aan Limo toestemming om de genoemde gegevens te verwerken in de meest ruime zin van de verordening en geeft u toestemming om de gegevens te verwerken in reclame-uitingen die ten doel hebben de belangen van de betrokken leden te behartigen in de meest ruime zin van het woord in het bijzonder in commerciële zin.

Mocht u hier niet mee akkoord zijn, dan kunt u zich niet aanmelden.

Hoe lang LIMO gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard voor de uitvoering van de doeleinden, m.a.w. dus zolang u lid bent. Als er op het bewaren wettelijke voorschriften van toepassing zijn dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

In kaart brengen websitebezoek

LIMO maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de zoekwoorden  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LIMO  heeft hier geen invloed op.

LIMO  heeft Google geen toestemming gegeven om via LIMO  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  De activiteiten commissie maakt gebruik van Mailchimp,

Beveiligen

LIMO  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hechten grote waarde aan het vertrouwelijk omgaan van uw persoonsgegevens  en passen daarom technische en organisatorische maatregelen toe om deze te verwerken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LIMO  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LIMO  op via secretariaat@limolaarbeek.nl. Llimolaarbeek.nl  is een website van LIMO .

Cookiebeleid

Hiervoor verwijzen wij u naar https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Wijzigingen

Mocht deze privacyverklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de privacy verklaring van LIMO Laarbeek op deze pagina.